Ochrona danych osobowych

Pragniemy poinformować, że dekret ustawodawczy nr 196 z dnia 30 czerwca 2003 r., kodeks ochrony danych osobowych, przewiduje ochronę osób i innych podmiotów w zakresie przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z ustawą, przetwarzanie danych osobowych będzie oparte na zasadach prawidłowości, legalności i przejrzystości oraz ochrony Państwa prywatności i praw. Niniejszym informujemy, że celem nawiązania i/lub prowadzenia z państwem wspólpracy wejdziemy w posiadanie waszych danych osobowych, a zatem na podstawie art. 13 z dekretu ustawodawczego nr.196/2003, informujemy:

 1. Dane te będą przetwarzane zgodnie z wymaganiami umowy i wynikających z tego obowiązków, celem efektywnego zarządzania współpracy, w szczególności przez:
  1. wypełnienie prawa cywilnego, podatków i rachunkowości
  2. zarządzanie administracyjne współpracą
  3. wypełnienie zobowiąza umownych
  4. zarzadząnie archiwami
  5. zarzadząnie korespondencją i faksem
 2. Przetwarzanie i przechowywanie danych będą dokonywane na papierze lub za pomocą narzędzi informatycznych w sposób, który zapewni integralność, bezpieczeństwo i poufność.
 3. Udostępnienie danych jest obowiązkowe do wypełnienia zobowiązań prawnych i umowy, każda odmowa udzielenia takiej informacji spowoduje naruszenie umowy/kontynuacji współpracy, konsekwencje prawne lub umowne braku dostarczenia danych będą oceniane przez nas.
 4. Zgodnie z prawem, dane mogą być ujawniane osobom trzecim, które wykonują określone zadania w imieniu naszej firmy
 5. Właścicielem danych jest: Salvatore Verderajme, NIP 05973490823, Via Gibilmanna, 3 - 90015 - Cefalù (PA).
 6. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych to Salvatore Verderajme.
 7. Dane będą wykorzystywane w czasie trwania umowy, a także po jej po zakończeniu w celu wypełnienia wymogów prawnych.
 8. W każdej chwili można skorzystać ze swoich praw do wglądu do swoich danych, zgodnie z artykułem 7 dekretu nr. 196/2003, poprzez wniosek pisemny do administratora danych.

Dekret prawny nr. 196/2003 Artykuł 7 - Prawo dostępu do danych osobowych i inne prawa

 1. Zainteresowany ma prawo do uzyskania potwierdzenia istnienia lub nie danych osobowych, które go dotyczą, nawet jeśli nie są jeszcze zarejestrowane, i ich zakomunikowanie w zrozumiałej formie.
 2. Zainteresowany ma prawo do otrzymania wiadomości:
  1. o pochodzeniu danych osobowych
  2. o terminie zakończenia i sposobu przetwarzania jego danych
  3. o sposobach stosowanych do przetwarzania jego danych w przypadku użycia instrumentów elektronicznych
  4. o tożsamości administratora danych i jego przedstawicieli i zarządców
 3. Zainteresowany ma prawo do:
  1. uaktualnienia, sprostowania lub integracji danych
  2. wykreślenia, zmiany w formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, w tym danych, których przechowywanie nie jest konieczne do celów, dla których dane zostały zgromadzone a następnie przetworzone
  3. otrzymania zaświadczenia, że operacje w punktach a) i b) zostały zgłoszone, również ich zawartość, stronom, którym dane zostały przekazane lub rozpowszechniane, chyba że jest to niemożliwe lub wiąże się w sposób oczywisty z nieprzestrzeganiem prawa.
 4. Zainteresowany ma prawo do wniesienia sprzeciwu w całości lub częściowo:
  1. z racji uzasadnionych powodów do przetwarzania danych osobowych
  2. do przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą w celu wysyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej lub do przeprowadzania badań rynkowych lub komunikacji handlowej.